The Governing Body consists of the Principal and five members who are formally chosen by the parents.  Also forming part of the Governing Body, are two teachers and one member of administrative staff.  The members are chosen for a term of three years.

The Governing Body of Outeniqua Primary consists of the following members:

 • Mr Cobus Goosen – Chairman – parent
 • Mr Stephan van der Merwe – Vice Chairman – parent
 • Mrs Maryke Barnard – parent
 • Mr Johan de Villiers  – parent
 • Mr Gerrit van Zyl – parent
 • Mrs Patricia Taljaard – non educator
 • Mr JG Giliomee – educator
 • Mr Gerrit Bezuidenhout – educator
 • Mr Johan Smit – Principal

PORTEFEULJES

GEBOUE / BUILDINGS / TERREIN EN SPORTVELD / GROUNDS AND SPORTFIELDS

 • Johan de Villiers
 • JG Giliomee
 • Johan Smit
 • Gerrit van Zyl
 • André Opperman

OOV / PTA

 • Maryke Barnard
 • Johan Smit

MEUBELS EN APPARAAT / FURNITURE AND APPARATUS / VOERTUIE EN MASJIENE / VEHICLES AND MACHINES

 • Gerrit van Zyl
 • Dewald Adendorff (koöpteer)
 • Herman du Plessis (koöpteer)
 • Hannelie Liebenberg (koöpteer)
 • Rosa van Zijl (koöpteer)

FINANSIES EN VERSEKERING / FINANCE AND ASSURANCE

 • Stephan van der Merwe
 • Patricia Taljaard
 • Johan Smit
 • Cobus Goosen

SKAKELWERK, BORGE EN BEMARKING / PUBLIC RELATIONS, SPONSORSHIP AND MARKETING

 • Maryke Barnard
 • Rosa van Zijl (koöpteer)
 • JG Giliomee

DISSIPLINE / DISCIPLINE

 • Stephan van der Merwe
 • Cobus Goosen
 • JG Giliomee
 • Johan Smit
 • Lee-Ann Olivier (koöpteer)

SKOOLVEILIGHEID / SCHOOL SAFETY

 • Stephan van der Merwe
 • Gerrit Bezuidenhout
 • JG Giliomee

DAGBESTUUR

 • Cobus Goosen
 • Stephan van der Merwe
 • Patricia Taljaard
 • Johan Smit
 • JG Giliomee

GRONDWET VAN BEHEERLIGGAAM

Voertaal van skool

Die voertaal van die skool is Afrikaans en Engels. Dit is ‘n parallelmedium skool wat voorsiening maak vir moedertaalonderrig aan Afrikaans en Engelssprekende leerders

Status van skool

 • Die skool is ‘n regspersoon met die wetlike bevoegdheid om sy werksaamhede ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet no. 84 van 1996) te verrig. (Hierna “die wet” genoem).
 • Die skool word ampshalwe verteenwoordig deur die voorsitter of plaasvervanger wat op ‘n vergadering aangewys word.

Beheer en Professionele bestuur van skool

 • Behoudens die Wet, setel die beheer van die skool in sy beheerliggaam: Met dien verstande dat die beheerliggaam of lid daarvan in sy of haar hoedanigheid as lid, nie met die professionele werksaamhede van ‘n opvoeder by die vervulling van sy of haar pligte mag inmeng nie.
 • Die beheerliggaam staan in ‘n vertrouensposisie teenoor die skool.
 • Behoudens die Wet en hierdie Grondwet, moet die professionele bestuur van die skool deur die prinsipaal, onder die gesag van die Departementshoof (die hoof van die onderwysdepartement), onderneem word.

Doelstellings van die skool

 • Om onderwys wat onderrig, opvoeding en opleiding insluit, ingevolge die Wet aan leerders te bied.
 • Om enige eiendom of inkomste ter bevordering van die leerkragte en leerders wat die skool bywoon, aan te wend.
 • Om leerders volgens Christelike lewensbeginsels op te voed en dus om behoudens die bepalings van artikel 7 van die Wet, godsdiensbeoefening by die skool op ‘n billike wyse te laat geskied en om bywoning daarvan deur leerders en personeellede op ‘n vrywillige grondslag te laat plaasvind.
 • Om leerders se verstandelike ontwikkeling te bevorder deur hulle met gesonde studiemetodes, navorsingsvaardighede, logiese denke, probleem-oplossing en kritiese selfevaluering vertroud te maak.
 • Om leerders se fisiese ontwikkeling te stimuleer deur middel van sport, ontspanning, liggaamlike opvoeding en goeie gesondheidsgewoontes.
 • Om leerders se emosionele ontwikkeling te bevorder deur die aanleer van aanvaarbare karakter- en persoonlikheidseienskappe soos selfbeheersing, selfdissipline en sensitiwiteit vir ander se gevoelens.
 • Om leerders tot goeie landsburgers op te voed deur eerbied vir die nasionale simbole, respek vir gesag, reëls en wette en ‘n verantwoordelike benadering tot stemreg en die regeringstelsel aan te kweek.
 • Om leerders tot selfstandigheid en volwassenheid op te voed deur leiding rakende korrekte sosiale gedragspatrone, kommunikasievaardighede, goeie menseverhoudinge, selfkennis, oordeelsvermoë, ‘n individuele waardestelsel, ‘n normale en gesonde lewensbeskouing en positiewe karaktereienskappe, asook die waarde van gemeenskapsbetrokkenheid te gee.
 • Om finansieël so te funksioneer dat die skool sy verpligtinge sal kan nakom
 • Om aan die personeel van die skool die geleentheid te bied om professioneel te groei, werksbevrediging te kry en sodoende onderwys van hoogstaande gehalte te lewer.

Gebied van werksaamhede

Die skool bedien tradisioneel die grondgebied van die distrik van George. Dit weerhou nie die prinsipaal en die Beheerliggaam om voornemende leerders van buite die gebied toe te laat nie.

Werksaamhede van die Beheerliggaam

Kragtens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No.84 van 1996) moet die Beheerliggaam van ‘n openbare skool –

 • die beste belange van die skool bevorder en poog om die ontwikkeling daarvan te verseker deur die     voorsiening van onderwys van gehalte aan alle leerders in die skool;
 • ‘n grondwet aanvaar;
 • die missiestelling en leuse van die skool ontwikkel;
 • die prinsipaal, opvoeders en ander personeel van die skool ondersteun in die verrigting van hul professionele werksaamhede;
 • ‘n gedragskode vir leerders by die skool aanvaar.  Ooreenkomstig die bepalings van artikel 9 van die Wet, moet die beheerliggaam leerders wat die gedragskode oortree, skors en/of aanbeveel dat hulle uit die skool gesit word.
 • ten minste elke drie maande vergader;
 • notule hou van sy vergaderings;
 • op versoek afskrifte van die notules van sy vergaderings vir inspeksie deur die Departementshoof beskikbaar stel en inligting opgeneem in die notule vir inspeksie deur enige belanghebbende beskikbaar stel tot die mate waartoe sodanige inligting benodig word vir die uitoefening of beskerming van sodanige belanghebbende se regte;
 • ‘n jaarlikse begroting opstel. Die begroting moet aan ‘n vergadering van ouers met minstens 30 dae kennisgewing voorgelê word vir oorweging en goedkeuring deur die meerderheid van teenwoordige ouers wat stem.
 • ‘n skoolfonds waarin alle gelde deur die skool ontvang, gedeponeer moet word, stig en administreer tot voordeel van die leerkragte en leerders;
 • inkomste insamel, insluitend vrywillige bydraes aan die skool in kontant of in natura;
 • ‘n bankrekening open en instand hou;
 •  jaarliks ‘n geouditeerde staat van inkomste en uitgawe voorberei en aan die Departementshoof voorlê;
 • op versoek van ‘n belanghebbende die jaarlikse geouditeerde staat van inkomste en uitgawe beskikbaar stel;
 • jaarliks verslag doen aan die ouers;
 • die skool se eiendom, asook die geboue en gronde deur die skool beset, administreer en beheer;
 • jaarliks ‘n vergadering met ouers belê;
 • ouers aanmoedig om vrywillige dienste aan die skool te lewer;
 • die tye van die skooldag bepaal in ooreenstemming met enige toepaslike diensvoorwaardes van personeel by die skool;
 • op versoek van die Departementshoof die redelike gebruik onder regverdige omstandighede van die fasiliteite van die skool toelaat vir opvoedkundige programme wat nie deur die skool aangebied word nie;
 • die aanstelling van opvoeders by die skool by die Departementhoof aanbeveel, behoudens die Wet op die indiensneming van opvoeders, 1994 (Proklamasie No. 138 van 1994) , en die Wet op Arbeidsverhoudinge, 1995 (wet No. 66 van 1995); ‘n komitee mag saamgestel word om kortlys, onderhoude en aanbevelings te doen.
 • Die aanstelling van nie-opvoederpersoneel by die skool by die Departementshoof aanbeveel, onderworpe aan die Staatsdienswet, 1994 (Proklamasie No.66 van 1995);
 • alle ander werksaamhede wat by of kragtens bogemelde wet aan die Beheerliggaam opgelê word, verrig; en
 • ander werksaamhede in ooreenstemming met bogemelde wet uitvoer, soos deur die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal, of deur die Lid van die Uitvoerende Raad by kennisgewing in die Provinsiale Koerant.

Die Beheerliggaam kan die redelike gebruik van die fasiliteite van die skool vir gemeenskaps-, sosiale en skoolfondsinsamelingsdoeleindes toelaat, onderworpe aan sodanige redelike en billike voorwaardes soos wat die Beheerliggaam mag bepaal, wat die heffing van gelde of tariewe vir die skool se voordeel kan insluit.

Die Beheerliggaam kan aansluit by ‘n vrywillige vereniging wat Beheerliggame van openbare skole verteenwoordig.

Toegewese Werksaamhede van Beheerliggaam

Kragtens die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet No.84 van 1996) kan ‘n Beheerliggaam skriftelik by die Departementshoof aansoek doen om enige van die volgende werksaamhede toegewys te word. Ons skool voldoen aan artikel 21 status en verkry dus beheer oor ondergenoemde en alle ander werksaamhede verbonde aan ‘n artikel 21 instansie:

 • die instandhouding en verbetering van die skool se eiendom, asook die geboue en gronde deur die skool beset;
 • die bepaling van die skool se toelatingsbeleid;
 • die bepaling van die skool se taalbeleid;
 • die bepaling van die beleid rakende die beoefening van godsdiens by die skool;
 •  die bepaling van die buitemuurse kurrikulum van die skool en die keuse van vakopsies kragtens die provinsiale kurrikulumbeleid;
 • die bepaling, oplL en afdwing van die betaling van enige skoolgeld ooreenkomstig artikels 39,40 en 41 van die Wet wat deur die ouers van leerders betaalbaar is;
 • die aankoop van handboeke en opvoedkundige materiaal of uitrusting vir die skool;
 • die betaling vir dienste aan die skool gelewer; en
 • die uitvoer van ander werksaamhede in ooreenstemming met bogemelde Wet.

Aanspreeklikheid van lede van die Beheerliggaam

‘n Lid van die Beheerliggaam is nie aanspreeklik vir enige skuld, skade of verlies van die skool nie, tensy hy/sy sonder magtiging opsetlik kwaadwillig of nalatig opgetree het en daarvoor verantwoordelik gehou kan word.

Samestelling van die Beheerliggaam

Die Beheerliggaam bestaan uit-

 • vyf ouers verkies deur ouers van leerders by die skool;
 • twee KS opvoeders by die skool verkies deur opvoeders in diens by die skool;
 • een nie-KS opvoeder by die skool verkies deur personeellede in diens by die skool wat nie-KS opvoeders is nie;
 • die prinsipaal
 • eienaar van die eiendom waarop die skool gevestig is of sy of haar genomineerde, indien gekoöpteer op die Beheerliggaam van ‘n skool, sonder stemreg; en
 • sodanige lid of lede van die gemeenskap sonder stemreg (hoogstens ses lede) as wat deur die Beheerliggaam gekoöpteer kan word.
 • Die meerderheid van die lede van die Beheerliggaam moet stemgeregtigde ouers wees.

Ampstermyn van lede van Beheerliggaam

(Die maatreëls en bepalings waarna verwys word vanaf punt 13 tot 17 is vervat in die Provinsiale koerant nr. 5136 van 16  Mei 1997).

 • Behoudens die bepalings van Maatreëls 5 en 22 beklee ‘n lid van die Beheerliggaam sy/haar amp vir ‘n termyn van  drie jaar  en vanaf ‘n datum deur die Departementshoof bepaal, met dien verstande voorts dat die depthoof eniger  tyd ‘n lid van sy of haar amp kan onthef om redes deur hom/haar as voldoende geag.
 • ‘n Lid van die Beheerliggaam kan herverkies of gekoöpteer word na gelang van die geval, na verstryking van sy of haar termyn.
 • Behoudens die voorbehoudsbepaling van paragraaf 18.1 en die bepalings van Maatreëls 5 en 22, beklee die lede van die Beheerliggaam, ondanks die verstryking van hul ampstermyne bedoel in paragraaf 18.1, hul ampte tot ‘n nuwe Beheerliggaam ooreenkomstig Maatreël 2 saamgestel word.
 • Indien ‘ ouerlid van die Beheerliggaam nie meer ‘n ingeskrewe leerder by die betrokke skool het nie, moet sodanige lid onmiddellik bedank.

Verkiesing van Ampsdraers

 • Die prinsipaal belê die eerste vergadering van die Beheerliggaam binne 14 dae nadat hy/sy ooreenkomstig paragraaf 16.1(d) of 17, na gelang van die geval, in kennis gestel is van die datums van die verkiesing en van die name en adresse van die lede van die Beheerliggaam.
 • Op sodanige vergadering tree die prinsipaal as voorsitter op en verkies die Beheerliggaam uit sy geledere ampsdraers wat minstens ‘n voorsitter, ‘n tesourier en ‘n sekretaris insluit. Slegs ‘n ouerlid van ‘n Beheerliggaam wat nie by die skool werksaam is nie, mag as die voorsitter dien. Alle ampsdraers beklee hul ampte vir ‘n termyn van 12 maande vanaf die datum van hul verkiesing.
 • n Ampsdraer van ‘n Beheerliggaam kan herverkies of gekoöpteer word, na verstryking van sy of haar termyn.
 • Waar die amp van ‘n ampsdraer om enige rede vakant raak, verkies die Beheerliggaam op die eerste vergadering nadat daardie vakature ontstaan het, behoudens die bepalings van paragraaf 19.2, een van sy lede om daardie vakature vir die onverstreke gedeelte van die ampstermyn van sy/haar voorganger te vul.
 • die prinsipaal moet na ‘n vergadering waarop enige ampsdraer ooreenkomstig Maatreël 19 verkies is, die Departementshoof onverwyld skriftelik in kennis stel van die datum van die vergadering en van die naam, adres en amp van die persoon wat verkies is.

Vergaderings van Beheerliggaam

 • ‘n Beheerliggaam vergader minstens een keer elke skoolkwartaal.
 • Die voorsitter van ‘n Beheerliggaam bepaal die datum, tyd en plek van‘n vergadering en die sekretaris van so ‘n liggaam stel elke lid minstens14 dae voor sodanige vergadering skriftelik daarvan in kennis, met dienverstande dat in die geval van ‘n saak wat na die oordeel van die voorsitter van die Beheerliggaam spoedeisend gehanteer moet word, minstens 24 uur kennis gegee kan word.
 • Minstens een meer as die helfte van ‘n Beheerliggaam vorm ‘n kworum vir enige vergadering.
 • ‘n Beheerliggaam bepaal sy eie reëls betreffende sy vergaderings en prosedures op daardie vergaderings.
 • Enigiemand kan op uitnodiging van die Beheerliggaam by .n vergadering van so ‘n liggaam teenwoordig wees en aan die besprekings deelneem, maar het nie stemreg nie en verlaat die vergadering wanneer die Beheerliggaam aldus besluit.
 • ‘n Beheerliggaam kan vereis dat enige personeellid van die betrokke skool ‘n vergadering van so ‘n liggaam moet bywoon in verband met enige aangeleentheid wat op die werksaamhede van die Beheerliggaam betrekking  het.
 • Elke lid van die Beheerliggaam het een stem. By die staking van stemme het die voorsitter, benewens sy of haar beraadslegende stem, ‘n beslissende stem.
 • ‘n Lid van die Beheerliggaam moet van ‘n vergadering onttrek vir die duur van die bespreking en die besluitneming oor enige aangeleentheid waarby die lid ‘n persoonlike belang het.

Notules van verrigtinge van vergaderings

 • Die sekretaris/sekretaresse hou notule van die verrigtinge van elke vergadering en voorsien die Departementshoof of enige beampte deur hom/haar aangewys en elke lid van die Beheerliggaam van ‘n afskrif van sodanige notule.
 • Die sekretaris/sekretaresse voorsien, op versoek, ‘n ouer van ‘n leerder by daardie skool, of personeellid van die skool van ‘n afskrif van so ‘n notule, met dien verstande dat daar in die proses nie op die regte van persone inbreuk gemaak sal word nie en dit benodig word deur die aanvraer vir die uitoefening of beskerming van sy of haar regte of belange.
 • Die notule van die verrigtinge van elke vergadering moet op die eersvolgende vergadering van die Beheerliggaam of komitee daarvan, na gelang van elke geval, vir goedkeuring voorgelL word.
 • By die ontbinding of die verstryking van die Beheerliggaam se ampstermyn moet alle notules en ander dokumente van so ‘n liggaam of enige komitee daarvan aan die prinsipaal oorhandig word.

Toevallige vakatures in die Beheerliggaam

‘n Toevallige vakature ontstaan indien ‘n lid –

 • bedank;
 • te sterwe kom;
 • sonder die toestemming van die Beheerliggaam van drie  agtereenvolgende vergaderings afwesig is;
 • onbevoeg word soos in Maatreël 3(a), (b) en (c) bedoel; of
 •  ingevolge Maatreël 4(1) van sy/haar amp onthef is.

Wanneer ‘n toevallige vakature ontstaan-

 • in ‘n Beheerliggaam saamgestel ooreenkomstig Maatreël 2 (1), moet die Beheerliggaam by sy eersvolgende vergadering ‘n verkiesing belL om sodanige vakature te  vul.
 • ‘n Lid of lede wat hiervolgens aangestel is, beklee  sy/haar amp vir die oorblywende gedeelte van die ampstermyn van sy/haar voorganger.

Waar ‘n vakature gevul is –

 • ooreenkomstig paragraaf 22.2(b), moet die sekretaris/sekretaresse van die Beheerliggaam; die prinsipaal asook  die departement onverwyld skriftelik in kennis stel van die naam van die persoon wat nie meer lid van die Beheerliggaam is nie en van die naam en adres van sy/haar opvolger.

Die nuut verkose lid  het stemreg.

Komitees van Beheerliggaam

 • Die Beheerliggaam kan komitees aanstel om hom oor bepaalde sake te adviseer en persone wat nie lede van die Beheerliggaam is nie, op sodanige komitees aanstel op grond van hulle spesifieke kundigheid, met dien verstande dat ‘n lid van die Beheerliggaam as voorsitter van so ‘n komitee optree.
 • Die komitee moet aan die Beheerliggaam verslag doen oor ‘n taak wat aan hom opgedra word.

Lede van die Beheerliggaam ontvang nie betaling nie.

 • Noodsaaklike onkoste deur ‘n lid in die uitvoering van sy/haar pligte aangegaan, mag egter vergoed word

Bankrekening

Bankdeposito’s en alle ander geldelike transaksies geskied in die naam van die skool. Die skool se tjeks, wissels en ander derglike dokumente word namens die skool deur die prinsipaal en nog ‘n opvoeder op die personeel, soos deur die prinsipaal aangewys, toegeken.

Afsluiting van die boekjaar

Die boekjaar eindig op die 31ste dag van Desember, waarna die rekeninge en rekeningboeke deur ‘n eksterne ouditeur nagesien word en finale state opgestel word.

Indien van finansiële state

Die geouditeurde state van die skool word jaarliks, volgens voorskrifte, aan die betrokke provinsialeonderwysdepartement voorgelê.

Ouerkomitees Die Beheerliggaam kan ‘n ouerkomitee aanstel om hom te adviseer en sodanige funksies te verrig soos wat die Beheerliggaam bepaal.

Skool-Prospektus Die skool beskik oor ‘n prospektus wat volledige besonderhede bevat oor skooldrag en die kernkurrikulumbehoeftes van die skool. (Prospektus word jaarliks hersien)

Wysiging van die grondwet ‘n Besluit ter wysiging van hierdie Grondwet vereis ‘n twee-derde meerderheid van die totale ledetal van die Beheerliggaam, nadat alle lede minstens TWEE maande vooraf van die beoogde wysiging in kennis gestel is.  Indien te min lede by die vergadering wat hiervoor belL sou word teenwoordig is, moet ‘n tweede vergadering minstens twee weke na die eerste uitsluitlik vir dié doel byeengeroep word. Indien twee-derdes van die lede nie by die tweede vergadering teenwoordig is nie, kan die wysiging deur twee-derdes van die aanwesige lede aangebring word.

Hierdie grondwet is  aan die hand van die Buitengewone Provinsiale koerante nr 5136 en 5164 opgestel. Die artikels hierin verwys is soos vervat in nr 5136.